Waalwijk

In het gebied van Waalwijk-Centrum tot Drunen-West komen de volgende knelpunten voor:

 • De verkeersafwikkeling vanuit de kern van Waalwijk richting de A59 is onvoldoende. De noord-zuid structuur van de in de naoorlogse periode sterk gegroeide kern Waalwijk is ontoereikend om het verkeer binnen en in de omgeving van de bebouwde kom adequaat af te wikkelen. Dit wordt veroorzaakt door: 1. de vanuit het verleden bestaande infrastructuur, die niet is ingericht op het huidige vekeersaanbod en grotendeels is afgewaardeerd van doorgaande weg naar woonstraat. Daarbij is er onvoldoende geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur om de verkeersbehoefte op te vangen. 2. de wegenstructuur binnen de bebouwde kom van Waalwijk en de aansluitingen op de A59 voldoen niet aan de gestelde eisen.
 • De capaciteit van de A59 is onvoldoende. Bovendien zijn onderdelen van deze weg nog op het niveau van de oorspronkelijke provinciale weg uit het verleden. (aansluitingen Waalwijk-Centrum, Waalwijk-Oost en Drunen-West en brug Drongelens Kanaal).
 • De huidige brug over het Drongelens Kanaal in de A59 is aan het einde van zijn levensduur.
 • De interne verkeersstructuur van de kern Drunen sluit onvoldoende aan op de aansluiting Drunen-West.
 • De openheid van de Baardwijkse Overlaat tussen Waalwijk en Drunen is door de recente bouw van een drietal (semi-)agrarische bedrijven sterk aangetast.
 • De ecologische verbindingen langs het Drongelens Kanaal en de Heidijk kunnen niet goed ontwikkeld worden.
 • De klimatologische ontwikkelingen en verdergaande normering van de waterkeringen stellen steeds hogere eisen aan de dijken langs het Drongelens Kanaal
 • De verder toenemende verkeersintensiteit in de periode tot 2020 in het plangebied, als gevolg van de planologische ontwikkelingen (woningbouw, recreatie, bedrijventerreinen, ontwikkeling N261),veroorzaakt toenemende overlast en verkeershinder.
 • Door de vervanging van de spoorbrug in de Baardwijkse Overlaat door een spoordijk is de samenhang van de overlaat verloren gegaan.

openheid

klik op afbeelding voor vergroting

Nadelen huidige oplossingsrichting GOL:

De door het GOL voorgestelde oplossingen geven weliswaar een verbetering van de aansluitingen Waalwijk-Oost en Drunen-West maar dragen niet optimaal bij aan de o- De voorgestelde oplossing levert een forse aantasting van de open ruimte op, in plaats van deze te versterken tast zij de open ruimte juist enorme aan. De noordelijke Overlaat verliest in zijn geheel het open en landbouwkundige karakter. Het historische lint van de Langstraat,dat nu nog goed herkenbaar is in het tracé van de Overstortweg, verdwijnt volledig.

 • De EVZ langs het Drongelens Kanaal wordt extra doorsneden met alle gevolgen van dien.
 • De EVZ langs de Heidijk wordt fors aangetast door aansluitingen ter plaatse van de Eindstraat en Overlaatweg en de aanleg van de westelijke Randweg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.