Betere oplossingen

“van GOL naar Beter” wil zich inzetten om de kansen die er liggen en de plannen zoals die zijn ontwikkeld in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat  ( GOL )verder te verbeteren.

De huidige plannen zoals die zijn gepresenteerd door de Stuurgroep GOL in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 10 maart 2015, geven aan hoe de verkeersafwikkeling tussen Waalwijk en Drunen verbeterd kan worden en ook de ecologische structuur in het gebied versterkt kan worden.

“van GOL naar Beter”  heeft op basis van de gebiedskennis van de bewoners en deskundigheid van andere betrokkenen, de plannen geanalyseerd en de veel betere kansen binnen het gebied in beeld gebracht. En wel zodanig dat het verkeer zoveel mogelijk op- en langs de A59 gehouden wordt  en uit onze woongebieden blijft.

“van GOL naar Beter” heeft door alternatieven plannen te bedenken en te schetsen, aangegeven dat er volop kansen zijn die benut kunnen worden.

Uit een vergelijking van onze alternatieven met de rapportage zoals deze in opdracht van GOL door Movares|BRO is opgesteld komt naar voren dat de ontwikkelde alternatieven op veel onderdelen significant beter scoren dan de voorgestelde oplossingen die door GOL zijn gepresenteerd. (in het Movares|BRO rapport aangeduid als variant 1, het tracé dat direct tegen de Heidijk in Drunen is geprojecteerd).

Een belangrijk aandachtspunt is de waardering van de openheid van het gebied en de effecten van de nieuwe wegenstructuur daarop. Ook de aangetroffen onvolkomenheden in de rapportage en de kwaliteit van de gebruikte (verkeers-)cijfers in het rapport van Movares|BRO van 10 maart 2015 zijn een reden tot zorg.

Het significante verschil in de score en de zorgen zijn een heroverweging van het tracé voor de Randweg Drunen-West waard.

“van GOL naar Beter” heeft niet alleen gekeken naar alternatieven binnen het gebied dat wordt begrensd door de Overlaatweg-Drongelens kanaal-voormalige Spoordijk-Heidijk maar ook daarbuiten bijvoorbeeld in Vlijmen .

Ingegeven door de grote landschappelijke aantasting door de GOL-plannen die juist ten noorden van de voormalige Spoordijk optreedt liggen daar ook grote kansen.

Een alternatief met een parallelstructuur direct langs de A59 lijkt kansrijk en spaart het landschap en levert voor met name de noordzijde en het centrum van Waalwijk een mogelijkheid voor een betere bereikbaarheid en ontsluiting.

“van GOL naar Beter” geeft hiermee een eerste aanzet voor de uitwerking van een dergelijke grote aanpassing met een goede onderbouwing. Wij verzoeken dan ook dringend om een serieuze uitwerking van de alternatieven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.