Zienswijze om te kopiëren en plakken

Aan:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
gebiedsontwikkeling oostelijke langstraat (C2215151)
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

Plaats, .. december 2017

Betreft:

Zienswijze GOL Ontwerp PIP West en Oost en alle bijbehorende documenten, (ontwerp ) besluiten en alle onder de coördinatie regeling  gepubliceerde documenten en besluiten.

Geacht college,

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid mijn zienswijze uit te brengen op het ontwerp PIP West en Ontwerp PIP Oost voor het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en alle daarmee samenhangende (ontwerp) besluiten.

Algemeen:

Het plan bereikt de gestelde doelen (een betere doorstroming van de A59 , een betere ontsluiting, versterking van de economische structuur en verbetering van de leefbaarheid in het gebied) niet. De investeringen leiden tot een toename van het verkeer op de lokale wegenstructuur, een aantasting van natuur en landschap en geen significante vermindering van de verkeersdruk op de A59.

De keuze om de A59 zelf niet aan te pakken is onbegrijpelijk. De bron van alle problemen wordt hiermee niet weggenomen. Ook wordt niet ingezet op flankerend beleid om de (toenemende) verkeersdruk te verminderen.

De voorgestelde maatregelen in de infrastructuur worden om deze reden afgewezen als ondoelmatig en niet toetsbaar op hun waarde.

Ook wil ik u wijzen op de zienswijze van de Commissie MER op de NRD. Hierin geeft de commissie nadrukkelijk aan dat de doelstelling en onderbouwing van de plannen beter uitgewerkt en gemotiveerd dienen te worden. Dit is in de huidige plannen onvoldoende gebeurd.

Natuur en landschap:

De aanleg van de lokale wegen leiden tot een (onnodige) aantasting van waardevolle gebieden, aantasting van de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden.

Echte versterking van ecologische kwaliteit ontbreekt. De opgenomen ecologische zones zijn niet of nauwelijks toereikend om de toegenomen barrière werking te compenseren laat staan de verbindingen te versterken.

Leefbaarheid en milieu:

Door de toename aan afgelegde autokilometers ten opzichte van de referentie situatie ontstaat een onnodige toename in belasting van het gebied met geluid, NOx,, CO2 en andere milieubelastingen. Ook neemt de verkeersveiligheid in het gebied als totaal af t.o.v. de referentie situatie.

Lokale knelpunten:

Hoewel op een aantal plaatsen in het gebied de verkeersdruk significant wordt verminderd neemt deze op andere plaatsen toe. Bovendien vallen veel locaties waar deze effecten optreden buiten het plangebied. Daarmee is onzeker hoe met deze toename zal worden omgegaan en welke (noodzakelijke) aanvullende maatregelen er genomen zullen worden.

Planbegrenzing

Belangrijke delen van het gebied vallen buiten de begrenzing van het GOL. Hierdoor zijn effecten niet in beeld gebracht en ontbreken maatregelen die noodzakelijk zijn.

Het PIP is gesplitst in een Westelijk en Oostelijk deel. De maatregelen in beide gebieden zijn voor een belangrijk deel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zowel fysiek-ruimtelijk als in hun doelstelling en effecten.

Afzonderlijke besluitvorming over de beide gebiedsdelen of andere plannen die een separaat planspoor volgen is dan ook ongewenst en zelfs onacceptabel.

Specifieke onderwerpen

Door diverse belanghebbenden zijn alternatieven voor de huidige plannen ingediend.

onder andere de varianten 72 en 62. Deze alternatieven bieden mogelijkheden om de aantasting van het gebied door de aanleg van nieuwe infrastructuur fors te verminderen t.o.v. de nu voorgestelde maatregelen. Deze alternatieven zouden alsnog integraal beoordeeld en uitgewerkt dienen te worden.

Vul hier uw eigen argumenten in. Of haal dit stuk weg als u zelf niets wilt toevoegen.

 Aansluiten bij ander andere inspraakreacties:

In deze zienswijze sluit ik mij voorts aan bij de volgende inspraakreacties:

– de reactie van de Stichting van Gol naar Beter

vermeld hier een andere zienswijze waar u zich bij aan wilt sluiten, of laat deze regel weg.

Deze reacties moeten worden beschouwd als zijnde onderdeel van deze zienswijze.

Graag ontvang ik van u een bevestiging van ontvangst van deze reactie

Hoogachtend,

 

 

<plaats hier uw handtekening. Haal deze regel weg voor u het document print>

 

Afzender:

Naam

adres

woonplaats

email/tel nummer